KNV EHBO afdeling Rheden
Vereniging

De vereniging is op 3 oktober 1936 opgericht als afdeling van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO in Zeist.

Statuten en huishoudelijk regelement

Deze zijn digitaal aan alle leden verstrekt en worden op aanvraag gratis toegestuurd.

ANBI

De Vereniging heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.
RSIN nummer 815712789
KvK nummer 40119155
IBAN: NL90INGB0002950789 t.n.v. Penningmeester KNV EHBO afd. Rheden in Rheden.

Secretariaat KNV EHBO afdeling Rheden
Methorsterweg 53
6991 TW Rheden

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Eventueel gemaakte kosten worden wel vergoed.

Voorzitter: Henk Westerhuis
Tel. 026-4953209, mail voorzitter(at)ehbo-rheden.nl

Secretaris: Trudy Broenink
Tel. 026-4950027, mail info(at)ehbo-rheden.nl

Penningmeester: Frans Looijen
Tel. 026-4951574, mail penningmeester(at) ehbo-rheden.nl

Algemeen lid: Martien Cox
Tel. 026-4954589, mail m.cox(at)ehbo-rheden.nl

Leden- en diploma administratie: Maryon Snelder
Tel. 026-4951469, mail ledenadministratie(at)ehbo-rheden.nl

Privacy

Er worden geen cookies gebruikt op deze website en op geen enkele andere manier
worden er persoonlijk gegevens verzameld van bezoekers van deze website. Alle foto's op
de website zijn door een van de leden gemaakt. De betrokkenen hebben toestemming
gegeven voor gebruik op onze eigen website, of in de pers bij een artikel gerelateerd aan
de EHBO vereniging.  Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van een foto laat dit
dan aan de webmaster weten. De betreffende foto zal dan zo snel mogelijk verwijderd
worden.

Privacyverklaring

De KNV EHBO afdeling Rheden vraagt aan cursisten en/of kandidaat leden alleen die
persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede leden en/of cursisten
administratie.

Alle leden worden ingeschreven in de (verplichte) Digitale Leden Administratie (DLA) van de
Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken te Zeist.

Ieder lid kan zijn eigen gegevens inzien via http://www.koninklijke-ehbo.nl/mijn_ehbo. Een
verzoek tot wijziging kunt u indienen bij de ledenadminstatie van de KNV EHBO afd.
Rheden.

Alle gegevens in de DLA kunnen alleen door het het bestuurslid die de ledenadminstratie
bijhoudt worden ingezien en worden gewijzigd.

Als een lid opzegt worden zijn gegevens uit de DLA verwijderd, voor zover er geen
wettelijke verplichting bestaat om de gegevens nog te bewaren.

De relevante persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met:
Het Oranje Kruis voor alle leden met een geldig (kinder) EHBO diploma.
De dienstleider die onder verantwoording van het bestuur de dienstverlening
organiseert.
De bestuursleden, dit om u te informeren, de contributie te innen of anderszins.

Als een bestuurslid aftreedt worden alle relevante data en papieren overgedragen aan het
zittende bestuur.

Enige malen per jaar ontvangt ieder lid een nieuwsbrief. Op verzoek wordt u direct van de
mailinglijst verwijderd en ontvangt u geen informatie meer.

Een uitnodiging voor de jaarvergadering met de bijbehorende stukken word altijd wel
verstuurd omdat dit verplicht is volgens onze statuten en het Burgerlijk Wetboek.

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie vanaf 2018
bedraagt Ç32,50. U wordt verzocht om zelf uw contributie voor 1 april over te maken.
Inbegrepen in de contributie zijn alle herhalingslessen en lezingen, de afdracht aan de
landelijke KNV EHBO vereniging en de diplomaverlenging bij Het Oranje Kruis.
Aanmelden als lid van de vereniging kan met het aanmeldingsformulier.
Graag het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar de ledenadministratie mailen.

Opzeggen

Bedanken als lid graag voor 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie.
Bij latere opzegging worden eventuele kosten aan u doorberekend.

Doelstelling

De "Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen", in de ruimste zin van het woord, geldt als
belangrijkste doel van de KNV EHBO, daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal
specifieke doelstellingen:
  1. Het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een
goede eerste hulpverlening;
  2. Het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening;
  3. Het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het 
algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste   hulpverlening;  
  4. Het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten
behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  6. Het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in
gelijke of verwante richting begeven;
  7. Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

Activiteiten

Het bemannen van de Eerste Hulppost bij verschillende evenementen in en rond Rheden.
Organiseren van EHBO- en reanimatie cursussen in het dorp Rheden.
Informatie en demonstraties aan het publiek zoals tijdens het Schaapscheerdersfeest in
Rheden of bij andere activiteiten.
Organiseren van ongeveer 15 herhalingsavonden zodat de vaardigheden op peil blijven.
Daarbij hoort het verlengen van de diploma's bij Het Oranje Kruis.

Toekomstbeleid 2017-2022

Het bestuur draagt zorg voor de continu´teit van de vereniging door middel van:

1. Herhalingslessen. Het bestuur probeert samen met de kaderinstructeurs minimaal 15
herhalinglessen aan te bieden. Hier kan elk lid zijn competenties en kennis op peil houden.
2. Beginnerscursus. Het bestuur probeert ieder seizoen een beginnerscursus te starten. De
cursus wordt tegen kostprijs aangeboden. Het doel is nieuwe eerste hulpverleners op te
leiden. Door deze nieuwe aanwas wordt tevens de continu´teit van de vereniging
gewaarborgd.
3. Reanimatie / AED cursus. Deze cursus wordt tegen kostprijs aangeboden voor elke
belangstellende. Wij vinden dat iedereen moet kunnen reanimeren.
4. Dienstverlening. Om hoogwaardige dienstverlening bij evenementen op peil te houden
stimuleren wij de leden om diensten te draaien. Dit is altijd op vrijwillige basis.
5. Bestuursleden. Wij proberen voldoende bestuursleden te hebben om de vereniging
draaiende te houden. Door altijd voor een backup te zorgen proberen wij de kennis binnen
het bestuur op peil te houden.


Financieel overzicht

Wordt binnenkort ingevuld